V Š E O B E C N É   O B C H O D N Í   P O D M Í N K Y

Zuzana Tesařová – TABULE

Melantrichova 13/464,
Praha 1,
PSČ 110 00
Identifikační číslo: 16994493
http://www.e-tabule.cz
info@e-tabule.cz

(1.1)  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: obchodní podmínky) prodávajícího Zuzana Tesařová – TABULE, místo podnikání Melantrichova 13/464, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 16994493 (dále jen: prodávající), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen: kupující) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na internetové adrese http://www.e-tabule.cz prostřednictvím internetového rozhraní. (dále jen: webové rozhraní obchodu).

(1.2)  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

(1.3)  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na internetové adrese http://www.e-tabule.cz (dále jen: webová stránka) a další související právní vztahy.

 

(1.4)  Strany se mohou případně dohodnout na uzavření individuální kupní smlouvy, odlišné od obchodních podmínek; ustanovení takto uzavřené kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

(1.5)  Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou vyhotovovány v českém jazyce.

(1.6)  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Novým zněním obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

Čl. 2

Uživatelský účet

 

(2.1)  Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat zboží (dále jen: uživatelský účet). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

(2.2)  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět požadované údaje správně a pravdivě. Údaje v uživatelském účtu je kupující při jakékoli změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

(2.3)  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti kupujícím.

(2.4)  Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

 

(2.5)  Prodávající může uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 365 dní, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z obchodních podmínek a z kupní smlouvy.

(2.6)  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména v době provádění nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popřípadě z jiných důvodů.

Čl. 3

Uzavření kupní smlouvy

(3.1)  Webové rozhraní obchodu obsahuje nabídku zboží, která se zobrazí po otevření webové stránky a po kliknutí na odkaz „nabídka“. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez souvisejících nákladů. Nabídka zboží a jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou je zboží zobrazeno ve webovém rozhraní obchodu.

(3.2)  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o souvisejících nákladech spojených s dodáním zboží (náklady na dárkové balení zboží, na poštovné, doběrečné, dopravné atp.).

(3.3)  Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o -

- objednávaném zboží (kupující „vloží“ objednávané zboží do elektronického nákupního „košíku“ ve webovém rozhraní obchodu) a jeho množství,

- způsobu úhrady kupní ceny objednaného zboží a souvisejících nákladů,

- způsobu dodání objednaného zboží,

(dále jen: objednávka)

(3.4)  Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně změnit údaje, které do objednávky vložil, a to s ohledem na možnost kupujícího zjistit a opravit případné chyby vzniklé při vyplňování údajů do objednávky.

(3.5)  Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Prodávající po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu, že objednávku přijal; potvrzení zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

(3.6)  Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky (např. vzhledem k většímu množství zboží, kupní ceně, výši předpokládaných nákladů spojených s dodáním zboží atp.), požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky na elektronickou adresu prodávajícího info@e-tabule.cz, a teprve po jeho obdržení potvrdí kupujícímu objednávku podle odst.3.5.

(3.7)  Kupní smlouva (smluvní vztah) mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením potvrzení objednávky, které prodávající zaslal na elektronickou adresu kupujícího (odst.3.5 a odst.3.6).

(3.8)  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vyplývající z předchozí kupní smlouvy (např. neuhrazení kupní ceny atp.)

 

(3.9)  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku vzniknou, nese kupující.

Čl. 4

Cena zboží a způsob úhrady

 

(4.1)  Cenu zboží a související náklady spojené s dodáním zboží (odst.3.2) může kupující uhradit prodávajícímu -

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo 1190019013/3030;

- prostřednictvím České pošty s.p. při zaslání zboží na dobírku.

 

(4.2)  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen cenu zboží a související náklady spojené s dodáním zboží (odst.3.2) uhradit do pěti dnů od potvrzení objednávky prodávajícím (odst.3.5 až odst.3.7). Kupující je povinen uvést při úhradě variabilní symbol platby. Cena zboží a související náklady spojené s dodáním zboží (odst.3.2) jsou uhrazeny dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

(4.3)  Prodávající vystaví daňový doklad – fakturu, který zašle kupujícímu v případě bezhotovostní platby elektronicky na jeho adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, v případě hotovostní platby kupujícímu zašle (dobírka) nebo předá (osobní převzetí) spolu se zbožím.

Čl. 5

Odstoupení od kupní smlouvy

(5.1)  Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen: občanský zákoník), nelze odstoupit od kupní smlouvy ve vyjmenovaných případech dodávky zboží a služeb (např. zboží bylo upraveno podle zvláštního přání kupujícího, jde o dodávku zboží podléhajícího rychlé zkáze, zboží bylo vyjmuto z obalu a stalo se nehygienickým, dodávka určitých alkoholických nápojů, dodávka novin,periodik nebo časopisů aj.).

(5.2)  Nejedná-li se o případy uvedené v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující sdělit prodávajícímu písemně elektronicky na info@e-tabule.cz ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží.

 

(5.3)  V případě odstoupení od kupní smlouvy (odst.5.2) se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující musí navrátit zboží prodávajícímu (poštou nebo osobně předat) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu navráceno nepoškozené a neopotřebené (resp. zboží použité ve stavu opotřebení, jaké mělo při zaslání či předání kupujícímu).

(5.4)  Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, jestliže zboží nemůže být navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající toto kupujícímu tímto sděluje ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

(5.5)  V případě odstoupení od kupní smlouvy (odst.5.2) vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího přijal, stejným způsobem; jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(5.6)  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží navrácené kupujícímu bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na to, aby svůj nárok na úhradu škody na zboží jednostranně započetl proti nároku kupujícího na vrácení peněžních prostředků (odst.5.5).

Čl. 6

Dodání zboží

(6.1)  Způsob dodání objednaného zboží zvolí kupující a vyznačí je v objednávce (odst.3.3). V případě, že je na základě zvláštního požadavku kupujícího individuálně sjednán jiný způsob dodání objednaného zboží, nese kupující jednak riziko možné škody, jednak náklady spojené s tímto způsobem dodání objednaného zboží.

 

(6.2)  Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu, který si zvolil bezhotovostní úhradu ceny zboží a souvisejících nákladů spojených s dodáním zboží (odst.3.2), nejpozději do deseti pracovních dnů od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupujícímu, který si zvolil hotovostní úhradu, prodávající zašle poštou na dobírku objednané zboží nejpozději do deseti pracovních dnů od potvrzení objednávky (odst.3.5 až odst.3.7) a ve stejné lhůtě vyrozumí kupujícím, který si zvolil osobní převzetí zboží od prodávajícího, že zboží je připraveno k odběru.

 

(6.3)  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

(6.4)  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto bezodkladně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující je povinen ihned o tom informovat prodávajícího, a to písemně elektronicky na info@e-tabule.cz.

(6.5)  Další práva a povinnosti smluvních stran při dodání objednaného zboží si mohou smluvní strany upravit zvláštním individuálním ujednáním.

Čl. 7

Odpovědnost za vady

(7.1)  Kupující si je vědom toho, že některé zboží uvedené v nabídce je zboží použité; u každého takového zboží je tato informace uvedena. Na zboží použité se odpovědnost za vady zboží nevztahuje.

(7.2)  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.

(7.3)  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že objednané zboží, jeho množství, způsob jeho dodání a způsob platby ceny zboží a souvisejících nákladů spojených s dodáním zboží (odst.3.2), jsou v souladu s objednávkou kupujícího.

(7.4)  V případě, že objednané zboží při převzetí kupujícím není v souladu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu zboží vyměnil za jiné. Není­li to možné, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit (ustanovení čl. 5 se použijí přiměřeně). Kupující uplatní práva vyplývající z odpovědnosti za vady u prodávajícího bezodkladně, a to písemně elektronicky na info@e-tabule.cz.

(7.5)  Ustanovení odst.7.4 neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozdílu oproti objednávce věděl nebo jej sám způsobil.

Čl. 8

Další práva a povinnosti smluvních stran

(8.1)  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením kupní ceny zboží a souvisejících nákladů spojených s dodáním zboží v plné výši (odst.3.2 a odst.4.2).

(8.2)  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

(8.3)  Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

(8.4)  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

(8.5)  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Čl. 9

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

(9.1)  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění.

 

(9.2)  Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, a to zejména jména a příjmení, adresy bydliště, adresy elektronické pošty, telefonního čísla (dále jen: osobní údaje).

 

(9.3)  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

(9.4)  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

(9.5)  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

(9.6)  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

(9.7)  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

(9.8)  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (odst.9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může -

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo

(9.9)  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci podat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Čl. 10

Zasílání obchodních sdělení a ukládání tzv. cookies

(10.1) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

(10.2) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Čl. 11

Doručování

(11.1) Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, prodávajícímu je doručováno na info@e-tabule.cz.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

(12.1) Veškeré vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (užívání webové stránky prodávajícího, kupní smlouva atd.), a to i tehdy, je-li přítomen cizí (zahraniční) prvek, se řídí českým právem a případné spory budou řešeny před soudy České republiky.

(12.2) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

(12.3) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy i obchodních podmínek vyžadují písemnou formu

(12.4) Obchodní podmínky i kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

 

(12.5) Kontaktní údaje prodávajícího: Zuzana Tesařová – TABULE, Melantrichova 13/464, Praha1, PSČ 110 00, info@e-tabule.cz.

V Praze dne 12.12.2013

Log out